NIETERMINOWE PŁATNOŚCI!!!
Firmy, które nie uregulują w terminie swoich zobowiązań będą ponosiły konsekwencje w postaci konieczności korekty wcześniej odliczonego podatku Vat oraz korekty kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym.

 


Podatek dochodowy (nie dotyczy podatników którzy są opodatkowani ryczałtem od przychodów)

 

Firma, która nie dokonała płatności zobowiązania wynikającego z faktury, rachunku, umowy, które wcześniej ujęła w księdze podatkowej jako koszt, będzie musiała dokonać korekty kosztów w terminie:
- 30 dni od terminu płatności faktury,
- 90 dni od daty zaliczenia tej faktury do kosztów uzyskania przychodów, w przypadku gdy termin płatności faktury jest dłuższy niż 60 dni.


Po zapłaceniu w/w faktur można je ponownie ująć w kosztach uzyskania przychodów.

 

Duży problem może spotkać firmy, które wynegocjowały u swoich dostawców długie, przekraczające 90 dni terminy płatności. Dalsze ich stosowanie będzie powodowało permanentną sytuację korekty kosztów w odniesieniu do faktur, które mimo że nie są przeterminowane, to z uwagi na długi termin płatności będą podlegały korekcie.

 

 

VAT (dotyczy "czynnych" płatników podatku VAT)

 

Firma, która nie dokonała płatności zobowiązania wynikającego z faktury, z której odliczyła podatek VAT, będzie musiała dokonać korekty podatku VAT w terminie 150 dni od daty upływu terminu jej płatności.
Po zapłaceniu w/w faktur podatek naliczony VAT można ponownie odliczyć w deklaracji podatkowej.

 

Uwaga! Zasady powyższe dotyczą również faktur VAT wystawionych w roku 2012, których termin płatności przypadał na okres od 4 sierpnia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

 


Sankcje dla niedokonujących korekt


Niedokonanie w/w korekt w podatku dochodowym i VAT powoduje odpowiedzialność karno-skarbową za zaniżanie zobowiązań podatkowych.
W podatku VAT przewidziano dodatkową sankcję w wysokości 30% kwoty podatku wynikającego z niezapłaconych faktur, których nie skorygowano w związku z upływem terminu 150 dni (nie dotyczy firm osób fizycznych których odpowiedzialność za zaniżenie zobowiązania podatkowego wynika wprost z ustawy karnoskarbowej).